Podatkowe skutki rozliczenia wybranych dotacji oraz ulg na gruncie podatków dochodowych

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA: 9 listopada 2017 r. godz. 9:00
- sala wykładowa SKwP, Białystok, Warszawska 34
 
WYKŁADOWCA: Lech Janicki - Ekspert podatkowy, prawnik z Krakowa
 
TEMATYKA SZKOLENIA:
Część I: Dotacje, dofinansowania, refundacje, pomoc de minimis.
1. Dotacje i dofinansowania ze środków publicznych, dotacje unijne, dofinansowanie z UP, dofinansowanie z PFRON, dofinansowanie z ZUS.
2. Dotacje jako źródło przychodu po stronie przedsiębiorcy.
3. Dotacje nie podlegające opodatkowaniu.
4. Dotacje zwolnione z opodatkowania na gruncie przepisów CIT i PIT.
5. Wydatki poniesione w celu otrzymania dotacji na zakup lub wytworzenie środka trwałego (usługi prawne, doradcze, eksperckie).
6. Wydatki pokryte ze środków pochodzących z dotacji i ich wpływ na koszty uzyskania przychodów.
7. Korekta kosztów uzyskania przychodów w sytuacji otrzymania refundacji.
8. Amortyzacja środków trwałych nabytych dzięki uzyskanym dotacjom.
9. Rozliczanie dotacji otrzymanej na ulepszenie bądź remont środka trwałego.
10. Skutki sprzedaży środka trwałego sfinansowanego dotacją (w całości lub części)
11. Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracownika.
12. Sankcje związane z nierozliczeniem dotacji a skutki podatkowe.
13. Podatkowe skutki zwrotu dotacji na skutek niedotrzymania warunków umowy.
14. Właściwe ujęcie dotacji w rozliczeniu rocznym.
15. „Pomoc de minimis"
 
Część II Ulga badawczo rozwojowa
1. Ulga BR po zmianach w 2017 r.
2. Czym jest ulga badawczo-rozwojowa i kto może z niej skorzystać?
3. Identyfikacja działań przedsiębiorcy pod kątem możliwości zastosowania „ulgi B-R"
4. Badania podstawowe, stosowane i przemysłowe - jak je udokumentować?
5. Szczególne regulacje dla tzw. „startupów"
6. Przygotowanie podatnika do skutecznego skorzystania z „ulgi B-R" - ewidencja wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową, zmiany umów z pracownikami, klucz podziału czasu pracy związanego z badaniami.
7. Umowy z uczelniami, jednostkami badawczymi, weryfikacja wyników badań, dokumentacja.
8. Wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych.
9. Koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
10. Ulga badawczo-rozwojowa a nabycie usług podlegających pod podatek u źródła (WHT)
11. CIT-BR
 
Część III Odliczenia z tytułu darowizn
 
ODPŁATNOŚĆ za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
- 375 zł - od członków wspierających SKwP z uregulowaną składką za 2017 r.
- 415 zł - od pozostałych jednostek

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w związku z uzyskaniem wpisu do ewidencji jednostek objętych systemem oświaty - art.43 ust.1 pkt 26 lit. a) Ustawy o VAT
 
W ramach odpłatności : wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, kawa, herbata, lunch

WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest: nadesłanie do dnia 27 października 2017 r. zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia Księgowych 93 1020 1332 0000 1302 0344 0419

Polecamy

    • Kaledarium